ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬನಶಂಕರಿಯಿಂದ ನಗರ ಸಾರಿಗೆಯ ಅನೇಕ ಬಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಕುಂಠ ಗಿರಿಯನ್ನು ತಲಪಬಹುದು. ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಸಂದ್ರ ಪಕ್ಕದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಳಿಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂದಿರವನ್ನು ತಲಪಲು 15 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯಬೇಕು.