ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದವು ಲಾರ್ಡ್ ನ ಅವತಾರ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸುಖಭಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿದೆ.ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ದಯೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ಕಮಲದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಾಭಮದ ತ್ಸವ ದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 5:00 AM ನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಭತ ಸೇವಾವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 5:15 AM ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮೂಲಾವರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದದ ದೇವತೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಕಲಶಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಷಾ ಆಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಶುಕ್ರವಾರ ಲಾರ್ಡ್ ನತ್ರಾ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಬಹುದು.