ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಂಟನೇ ಅವತಾರ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಮೂಲ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವನ ಮಗನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಬಲರಾಮರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಶಾಶ್ವತ ಪತ್ನಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಾ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ರತ್ನಗಳ ಭಂಡಾರ. ಅವಳ ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಶಕ್ತಿಯುತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಧಾ ಇಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ, ರಾಧಾನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.