Date Time Event Alankaras
20-Apr-2016, Wed 6:00 PM Garuda Pata Pratishtha, Vainateya Homa
21-Apr-2016, Thu 8:00 AM Garuda Abhisheka, Dhvaja Arohana,
Ashta Dik Palaka Avahana
Rukmini Dwarakadhish Alankara
6:00 PM Gaja Vahana
8:00 PM Dolotsava
22-Apr-2016, Fri 8:15 AM Nitya Puja, Brahmotsava Yajna Radha Rasabihari
Alankara
6:00 PM Chandra Prabha Vahana
8:00 PM Dolotsava
23-Apr-2016, Sat 8:15 AM Nitya Puja, Brahmotsava Yajna Sita Rama Pattabhisheka Alankara
6:00 PM Hanumad Vahana
8:00 PM Dolotsava
24-Apr-2016, Sun 8:15 AM Nitya Puja, Brahmotsava Yajna Devendra Vijaya
Alankara
11:00 AM Krishna-Rukmini-Satyabhama Kalyanotsava
6:00 PM Garuda Vahana
8:00 PM Dolotsava
25-Apr-2016, Mon 8:15 AM Nitya Puja, Brahmotsava Yajna Mohini Alankara
6:00 PM Hamsa Vahana
8:00 PM Dolotsava
26-Apr-2016, Tue 8:15 AM Nitya Puja, Brahmotsava Yajna Radha Raja Gopala
Alankara
6:00 PM Maha Pallakki
8:00 PM Dolotsava
27-Apr-2016, Wed 8:15 AM Nitya Puja, Brahmotsava Yajna Radha Kunjabihari
Alankara
6:00 PM Kalpa Vriksha Vahana
8:00 PM Dolotsava
28-Apr-2016, Thu 8:15 AM Nitya Puja, Brahmotsava Yajna Rukmini Vijaya
Alankara
6:00 PM Ashva Vahana
8:00 PM Dolotsava
29-Apr-2016, Fri 8:15 AM Nitya Puja, Brahmotsava Yajna Lakshmi Narayana
Alankara
6:00 PM Ananta Shesha Vahana
8:00 PM Dolotsava
30-Apr-2016, Sat 8:15 AM Nitya Puja, Brahmotsava Yajna Radha Krishnachandra Alankara
6:00 PM Brahma Ratha
8:00 PM Dolotsava
01-May-2016, Sun 8:15 AM Nitya Puja, Brahmotsava Yajna
11:00 AM Krishna-Rukmini-Satyabhama Kalyanotsava
6:00 PM Churna Abhisheka
02-May-2016, Mon 8:15 AM Nitya Puja, Brahmotsava Yajna Yamuna Tira Vanachari Alankara
6:00 PM Pushpa Pallakki, Theppotsava
8:00 PM Dhvaja Avarohana