ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿತಾಯ್-ಗೌರಾಂಗ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿತಾಯ್-ಗೌರಾಂಗ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇವ
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇವ
ಶ್ರೀ ಗರುಡ
ಶ್ರೀ ಗರುಡ
ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್
ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್
ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ
ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

536