ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರಿಗೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅಪೂರ್ವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

Donate a Brick

Donate for a Sq.ft