ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಸಂಖ್ಯ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ, ಪೊಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವರಮಾನ ತೆರಿಗೆ ೮೦ ಜಿ ಅನ್ವಯ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ದೇಣಿಗೆಗೆ ವಿನಾಯ್ತಿ ಉಂಟು.

ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ

ಸ್ಪೇರ್ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಿನ