“ಫ್ಯಾಬ್ಸ್”, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

 


ವೆಯಿರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಅವರು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.