ಫೋಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ೧೯೯೯ರಿಂದಲೂ ”ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ” (ಫೋಕ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗೆ….
ಮುಂದೆ ಓದಿ…


folk hostelಫೋಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳೇ ಫೋಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್….
ಮುಂದೆ ಓದಿ…