ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರ ಮಂದಿರ
 

ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೀವನ
ಆಧರಿಸಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ
 

ಏಪ್ರಿಲ್  2015ರ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು 

...

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಡಿಯೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ
ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಯೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ.
 

ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ

ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವೆಂದು ತೋರುವ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಭಗವಂತನ ಸಮಸ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಲು ಅವನ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ.

ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂಜಾವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮುನಿವರ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆಗಲೇ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲು ಬಂದು ನೆರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 

Untitled Document